BETONGUAINA.S

Hydroizolacja do tarasów i balkonów - Klasyfikowana CE – ETA Nr 006/0109

Opis

BETONGUAINA.S to wodoszczelny, zintegrowany system składajacy się z komponentów:
• komponent A: wodna dyspersja polimerów i dodatków;
• komponent B: aktywne wypełniacze;
• włóknina wzmacniająca.
BETONGUAINA.S to bardzo elastyczna, wodoodporna a zarazem paroprzepuszczalna, polimerowocementowa
masa hydroizolacyjna.
BETONGUAINA.S, po nałożeniu tworzy warstwę o doskonałej odporności na wodę i wysokiej elastyczności
również w niskich temperaturach (do -30°C).

Zastosowanie
 • hydroizolacja tarasów, balkonów, dachów płaskich i basenów, po wzmocnieniu produktem NYCON 100 lub NYCON 200,
 • układanie płytek ceramicznych i innych materiałów do wykańczania podłóg bezpośrednio na
 • BETONGUAINA.S wraz z detykowanym do systemu klejem BETON-H 1 (klasa C2 TE S2);
 • hydroizolacja tzw.” mokrych” pomieszczeń: łazienki, natryski i itp;
 • hydroizolacja innych powierzchni budowlanych.

Zalety BETONGUAINA.S:

 • produkt gotowy do użycia bez dodawania wody;
 • łatwość przygotowania i aplikacj;i
 • wysoka elastyczność w szerokim zakresie temperatur;
 • odporność termiczna;
 • łatwość uszczelnienia wokół elementów konstrukcyjnych wystających z powierzchni izolowanych
 • takich jak słupki i poręcze itp.;
 • tworzy bardzo zwartą i mocną powłokę;
 • wykazuje doskonałą przyczepność do betonu i ceramiki;
 • paroprzepuszczalność;
 • wzmocniona NYCON 200, pozwala uzyskać powłokę hydroizolacyjną odporną na pękanie podłoża do
 • 2,5 mm nawet w temperaturze -30°C.
Opakowanie

Pakiety po 10 i 20 kg

BETONGUAINA®.S

Hydroizolacja do tarasów i balkonów - Klasyfikowana CE – ETA Nr 006/0109

Przygotowanie podłoża

1.Podłoże wykonane z piasku i cementu lub gotowej zaprawy cementowej .

Podłoże zawsze musi być zwarte, stabilne, czyste, wolne od kurzu, piasku oraz innych zanieczyszczeń. Wszelkie wystające fragmenty, powłoki malarskie, plamy po olejach i smarach należy usunąć. Najlepsze rezultaty podczas usuwania w/w materiałów uzyskuje się przez mechaniczne ich zeszlifowanie tarczą diamentową. Podłoża wykonane z piasku i cementu lub gotowej zaprawy cementowej (typu SC 1, SC 1-F), mogą być typu pływajacego (nie zespolone z podłożem ) lub strukturalne (zespolone z podłożem). Ubytki i nierówności powierzchni należy uzupełnić zaprawą wyrównawczą GROVE MASSETTO.

Zaprawa wyrównawcza GROVE MASSETTO może być używana, jedynie w przypadku posadzek strukturalnych      (zespolonych z podłożem).

W przypadku :

 • posadzki (wylewki) plywającej, grubość minimalna powinna wynosi 35 mm - przy zaprawie typu SC1-F.
 • posadzki (wylewki) strukturalnej - nałożenie mieszanki na podloże musi być poprzedzone zagruntowaniem mieszanką gruntem GROVE PRIMER (1 część wagowa) i zaprawy GROVE MASSETTO (3 części wagowe)

W przypadku podłoży niestabilnych, pylących i kruszących się, powierzchnia musi być wzmocniona za pomocą poniższych preparatów:

temperatura podłoża

produkt do użycia

Od 0 ° C

Do +50 ° C

NORPHEN FONDO IGRO - produkt na bazie żywic, utwardzajacych się pod wpływem wilgoci, rozcienczony w odpowiednim  rozpuszczalniku, do aplikowania przy pomocy wałka; zużycie ok.150g/m2 (zależne od porowatości podłoża )

Od +10 ° C

Do +50 ° C

NORPHEN SW SOLID-produkt na bazie żywic epoksydowych, rozcienczalnych wodą w proporcji 3-4 części wagowych wody, do aplikowania przy pomocy wałka, wydajność skoncentrowanego produktu ok.50 g/m2 (zależne od porowatości podłoża )

 Po wyschnięciu/utwardzeniu  środka wzmacniającego można przystąpić do nakładania BETONGUAINA.S.

UWAGA

Trzeba pamiętać, że jakość wykonania podłoża ma wpływ na późniejsze zachowanie warstw wykończeniowych.

2.Istniejąca warstwa płytek ceramicznych i klinkierowych, itp.

Sprawdzić przyleganie płytek do podłoża.

Gdy przyczepność jest dobra, powierzchnię płytek należy przemyć preparatem NORDECAL FORTE rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:1. Oczyszczoną powierzchnię dokładnie spłukać wodą i ściągnąć jej nadmiar lecz bez konieczności oczekiwania na wysychnięcie podłoża. Wszelkie nierówności usunąć są za pomocą tarczy diamentowej.

W przypadku słabej przyczepności podłoża, wykonać następujące czynności:

 • usunąć wszystkie luźne i niespójne części, oczyścić z pyłu, kurzu i innych zabrudzeń;
 • do zniwelowania nierówności i ubytków w spoinach stosuję się płynną zaprawę otrzymaną przez zmieszanie 1 części GROVE PRIMER z 3 częściami wagowymi GROVE MASSETTO. Przygotowana mieszanka pełni rolę gruntu i warstwy szczepnej.
 • na tak przygotowane podłoże w/g  zasady “mokre na mokre” nałożyć zaprawę wyrównawczą GROVE MASSETTO celem ostatecznego wyrównania powierzchni,
 • hydroizolację BETONGUIANA S na tak przygotowaną powierzchnię, można nakładać po 24h przy temp. powyżej +15°C i przy grubości warstwy wyrównawczej poniżej 5 mm, a w okresie jesienno-wiosennym po 6-7 dniach, ze względu na wolniejsze wiązanie.

3. Dach płaski z lanego betonu przeznaczony do ruchu pieszego

Postępować w następujący sposób:

 • upewnić się, że powierzchnia jest dobrze wykonana i wystarczająco gładka. W przypadku powierzchni z nie zamkniętymi porami lub dużej porowatości, całą powierzchnię należy wygładzić mieszanką GROVE PRIMER i GROVE MASSETTO w proporcji (1:3),
 • na tak przygotowaną powierzchnię, BETONGUIANA S można nakładać po 2 dniach przy temp. powyżej +15°C i przy grubości warstwy wyrównawczej poniżej 3 mm, w okresie jesienno- wiosennym po 6-7 dniach ze względu na wolniejsze wiązanie.

4. Podlogi z żywicy, wykańczone piaskiem kwarcowym.

Postępować w następujący sposób:

 • wyszlifować istniejącą podłogętarczą diamentową typu garkowego w celu usunięcia wszelkiego rodzaju brudu i tłuszczów, powszechnie obecnych na tego rodzajach powłokach;
 • usunąć kurz powstały podczas szlifowania .

 Przyczepność posadzki z żywicy do podłoża jest:

 • dobra- (to znaczy, że nie doszło do rozwarstwienia  warstwy żywicy z podłożem  podczas szlifowania), można od razu przystąpić do układania BETONGUAINA.S;
 • niewystarczająca- należy wykonać następujące czynności:

▪ usunąć wszystkie luźne fragmenty;

▪ ubytki uzupełnić zaprawą wyrównawczą GROVE MASSETTO wcześniej gruntując te miejsca GROVE PRIMER;

▪ na tak przygotowaną powierzchnię, BETONGUIANA S można nakładać po 2 dniach przy temp. powyżej +15°C i grubości warstwy wyrównawczej poniżej 5 mm, w okresie jesienno-wiosennym po 6-7 dniach ze względu na wolniejsze wiązanie.

5. Podłoża bitumiczne.

Postępować w następujący sposób:

 • podłoże należy dokładnie oczyścić (najlepiej wodą pod ciśnieniem), w celu usunięcia nagromadzonego zabrudzenia z obszarów gdzie gromadzi się woda;
 • sprawdzić czy membrana bitumiczna dobrze przylega do podłoża, w innym przypadku wyciąć membranę wzdłuż odklejonego obszaru, podnieść luźne fragmenty i zgrzać je ponownie, używając palnika gazowego.

Kiedy powierzchnia membrany bitumicznej chroniona jest warstwą posypki należy przeprowadzić konsolidację uziarnienia.

W przypadku membran normalnych (bez ochrony):

-Zagruntować powierzchnię przy użyciu FONDO IGRO SL, a następnie w ciągu 15 minut posypać jednolicie powierzchnię (efekt siania recznego) piaskiem kwarcowym o ziarnistosci 0,1-0,6 mm,

-Odczekać min 3 godziny (w temp.+25°C i wilgotnosci 60%), do momentu, aż piasek zespoli się z podłożem, utwardzając się całkowicie (uwaga: w przypadku dojrzewania w temp. poniżej +25°C i wilgotności poniżej 60%, znacznie spada szybkość utwardzania). Zawsze należy się upewnić, że grunt jest dobrze utwardzony.

-Aplikować hydroizolację BETONGUAINA.S

W przypadku pap bitumicznych

-Skonsolidować piasek przy użyciu BLACK SOLID,

W przypadku membrany bitumicznej pokrytej warstwą odblaskowa.

-Ogrzać powierzchnię używajac palinika gazowego.

Inne typy membran bitumicznych : należy każdorazowo wykonać próbę klejenia na powierzchni, by upewnić się czy przyczepność BETONGUIANA.S jest wystarczająca.

 

Specjalne przygotowanie

Przygotowanie podłoża w szczególnych przypadkach.

1. Przygotowanie podłoża z istniejącymi pęknięciami

Gdy nie przewiduje się nakładania na BETONGUAINA.S żadnego wykończenia, pęknięcia powinny być uszczelnione uszczelniaczem BETONSEAL MS 2.0, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie techniczej,

Jeśli natomiast przewidywane jest układanie płytek lub produktu BRIGHT STONE muszą być przeprowadzone następujące działania :

A.Ustabilizowane pęknięcia

Za pęknięcia ustabilizowane uważa się szczelinę, która powstała na etapie wylewania i dojrzewania zaprawy, która nie jest podatna na stałe ruchy otwierająco-zamykające.

Naprawa odbywa się poprzez poszerzenie pęknięcia nacinając szczelinę tarczą diamentowa, starannie wciagajac kurz i wlewając do wnętrza szczeliny produkt NORPHEN FONDO SL zagęszczony produktem SILICE w ilości 3-4%  wagowo .

B.Ruchome pęknięcia

 

Za pękniecie ruchome uważa się szczelinę, która ma tendencję do ciągłego otwierania i zamykania się podczas ruchów materiału w jakim występuje.

Naprawa polega na wstawieniu pręta stalowego o średnicy 8-10 mm do wnętrza szczeliny wycietej tarczą diamentową prostopadle do pękniecia, rozmieszczając pręty wzdłuż pęknięć w odleglosci około 50 cm od siebie. Głębokość szczeliny na pręt powinna wynosić 2-3 cm, a szerokość około 1-2 mm większa niż średnica pręta. Po odkurzeniu, do szczeliny wprowadza się (wlewa) NORPHEN FONDO SL zagęszczony 3% SILICE (piasek krzemionkowy), po czym układa się pręt stalowy w szczelinie i zalewa się do końca NORPHEN FONDO SL zagęszczonym 6% SILICE (piasek krzemionkowy) .

2.Przygotowanie podłoża ze szczelinami dylatacyjnymi.

W przypadku wylewek cementowych, szczeliny dylatacyjne muszą być zawsze przeniesione na warstwę wykończeniowa, niezależnie czy wykonywana jest ona z płytek czy też w systemie BRIGHT STONE. Prace uszczelniające szczelin dylatacyjnych w betonie przemysłowym, można wykonywać dopiero po okresie dojrzewania betonu, czyli najwcześniej po 3 miesiącach od jego wylania.

Zabieg polega na wykonaniu zagłębienia o głębokości 3 mm i szerokości równej średnicy używanej tarczy szlifierskiej (typu garnkowego) wzdluż szczeliny dylatacyjnej. Po wyczyszeniu szczeliny z pyłu zastosować NORPHEN FONDO IGRO, odczekać 10-15 minut na odparowanie rozpuszczalnika, a następnie włożyć do szczeliny sznur ekspansywny (typ FILTENE) odpowiedniej średnicy do wymiarów szczeliny i wypełnić całe zagłębienie ok. 2 mm warstwą uszczelniacza BETONSEAL MS 2.0. Następnie, ułożyć na swieżym materiale, profile B.S. PROFILE seria H, uprzednio przemytym z  obydwu stron BETONSEAL PRIMER, uważając by ułożyć profil dokładnie powyżej szczeliny, regulujac wysokość zanurzenia profilu, by skrzydła boczne były na tej samej wysokości co wylewka.

Pokryć cienką warstwą MS BETONSEAL 2.0 wierzchnią stronę (bezbarwną) skrzydeł bocznych profilu. Kontynuować aplikację  BETONGUAINA.S na swieżym BETONSEAL  MS 2.0.

Wysokość stosowanych profili:

▪ 3 mm, dla powłoki wykończeniowej BRIGHT STONE (B.S.PROFILE H3);

▪ 10 i 12,5mm do powierzchni wykończonej płytkami o różnej wysokości (B.S.PROFILE H10 lub H12,5)

3.Przygotowanie podłoża w pobliżu wykończeń pionowych.

Wykończenia na częściach pionowych tarasów i balkonów, stosowane mogą być na ścianach malowanych i otynkowanych, ale po uprzednim zagruntowaniu NORPHEN FONDO IGRO. Po upływie 10-15 minut od aplikacji NORPHEN FONDO IGRO, wypełnić kąt pomiędzy powierzchnią pionową i poziomą produktem BETONSEAL MS 2.0, utrzymujac promień aplikacji ok. 15 mm. Zaaplikować BETONGUINA.S na swieży BETONSEAL MS 2.0

4. Przygotowanie podłoża w pobliżu struktur przechodzących przez powierzchnię izolowaną..

Po uprzednim przygotowaniu i sprawdzeniu podłoża należy wykonać następujące czynności przed aplikacją BETONGUIANA.S :

 • w przypadku elementów wystających z powierzchni, wykonanych z plastiku lub materiałów metalowych (oprócz powierzchni zardzewiałych) wyczyścić powierzchnię drobnoziarnistym papierem ściernym, a następnie zagruntować BETONSEAL PRIMER;
 • w przypadku konstrukcji pokrytych rdzą, powierzchnię należy wyczyścić papierem ściernym, zastosować REDOX, odczekać 24h i wyczyścić szczotką druciana, a następnie zastosować BETONSEAL PRIMER;
 • wylewkę betonową lub cementowo-piaskową zagruntować NORPHEN FONDO IGRO;
 • poziomą powierzchnię wyłożoną kaflami umyć NORDECAL FORTE i usunać nadmiar wody, wystające fragmenty zeszlifować szlifierką z tarczą diamentowa,

Wypelnić produktem BETONSEAL MS 2.0 kąt pomiędzy powierzchnią pionową i poziomą. BETONGUINA.S nakładać na swieży BETONSEAL MS 2.0

5. Przygotowanie podłoża do montażu rynien i obróbek blacharskich

Celem przedstawionego poniżej cyklu jest zapewnienie szczelnego połączenia różnego rodzaju obróbek blacharskich a hydroizolacją BETONGUAINA.S:

 • za pomocą szlifierki z diamantowęj z tarczą garnkową, dokonuje się obniżenia wylewki o około 3 mm w obszarze, gdzie będzie montowana rynna lub pas nadrynnowy (obszar obniżenia powinien uwzgledniać dodatkowo w kolejnym kroku 1 mm głębokości na skrzydło rynny a także, wykonane zagłębienie powinno być o 1 cm szersze niż szerokość mocowanego pasa obróbki blacharskiej);
 • zamocować kołkami rynnę do podłoża;
 • część poszerzoną zagłebienia ( wychodzącą o 1 cm poza krawędź obróbki blacharskiej) zagruntować NORPHEN FONDO IGRO  a górną powierzchnię pasa obróbki blacharskiej (przewidzianą do pokrycia hydroizolacją) zagruntować BETONSEAL PRIMER;
 • odczekać 10-15 minut na odparowanie rozpuszczalnika, a następnie zastosować BETONSEAL MS 2.0 w miejscu obniżenia i na górnej powierzchni pasa obróbki blacharskiej .
 • w/g zasady” mokre na mokre” nakładać BETONGUAINA.S.

6. Przygotowanie podłoża z już zamontowanymi rynnami i obróbkami blacharskimi

Celem pokazanego poniżej etapu jest przygotowanie powierzchni do właściwego odprowadzania wody przed ułożeniem BETONGUAINA.S:

 • ureguluj nachylenie podłoża stosując grunt  GROVE PRIMER i zaprawę GROVE MASSETTO, pamiętając aby wcześniej ułożyć listwę metalową szerokości 1 cm i wysokości ok. 3 mm wzdłuż krawędzi skrzydła rynny;
 • usunąć metalową listwę i odczekać, aż GROVE Massetto w pełni zwiąże;
 • powstałe zagłębienie pomiędzy GROVE MASSETTO a krawędzią rynny zagruntować NORPHEN FONDO IGRO a górną powierzchnię rynny (przewidzianą do pokrycia hydroizolacją) przetrzeć  BETONSEAL PRIMER;
 • odczekać 10-15 minut na odparowania rozpuszczalnika, a następnie nałożyć BETONSEAL MS 2.0 w zagłębieniu i na całej górnej płaszczyźnie obróbki, przewidzianej do pokrycia hydroizolacją.
 • nie czekając na utwardzenie uszczelniacza w/g zasady” mokre na mokre” nakładać BETONGUAINA.S.

7. Uszczelnienie rur spustowych

Stosując hydroizolację  BETONGUAINA.S, ze względu na specjalną konstrukcję zaleca się stosowania rur spustowych firmy Nord Resine z PCV z kołnierzem perforowanym: przed nałożeniem BETONGUAINA, wszystkie elementy z PCV muszą być przemyte BETONSEAL PRIMER i pokryte BETONSEAL MS 2.0

Montaż i uszczelnianie wpustu:

 • przy pomocy diamentowej ściernicy (tzw. garnkowa) wykonać w podłożu gniazdo o głębokości ok. 3 mm przeznaczone pod kołnierz wpustu;
 • dokładnie usunąć z zagłębienia wszelki pył;
 • pędzlem zagruntować zagłębienie oraz jego okolice  preparatem NORPHEN FONDO IGRO;
 • za pomocą gruntu BETONSEAL PRIMER zabezpieczyć kołnierz siateczkowy (z dwóch stron), przecierając jego powierzchnie czystą szmatką zamoczoną w produkcie;
 • po 15-20 minutach, używając szpachelki, nałożyć w wykonanym zagłębieniu uszczelniacz BETONSEAL MS 2.0;
 • włożyć wpust do rury i docisnąć do podłoża tak, aby wpust całkowicie się zanurzył w świeżo nałożonej masie uszczelniającej;
 • docisnąć kołnierz stalową packą tak, aby masa BETONSEAL MS 2.0 przecisnęła się przez otwory siateczki;
 • wyrównać szpachelką uszczelniacz przeciśnięty przez oczka siateczki tak, aby całkowicie pokryć górną powierzchnię wpustu.
 • na świeżą masę uszczelniającą nałożyć hydroizolację BETONGUAINA.S.

Ta sama procedura może być przyjęta do instalowania innych rodzajów spustów do wody deszczowej.

NORD RESINE oferuje szeroką gamę specjalnch spustów, przeznaczonych do odprowadzania wody  deszczowej, wykonanych z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej, dostosowanych do systemu hydroizolacji BETONGUAINA.S.

8. Uszczelnienie dylatacji strukturalnych

Przygotowanie podłoża  z istniejącymi dylatacjami:

 • sfazować pod katem 45° krawędzie istniejących szczelin dylatacyjnych przy użyciu szlifierki;
 • odciąć pas NYCON F o szerokosci około 15 cm;
 • powierzchnię zagruntować NORPHEN FONDO IGRO i odczekać 10-15 minut;
 • przy pomocy pacy metalowej, zaimpregnować pasek wzmocnienia NYCON F z obu stron, obficie nakładając uszczelniacz BETONSEAL MS 2.0,
 • następnie ułożyć zaimpregnowany pas NYCON F nad szczeliną, wciskajac go w kierunku środka szczeliny i dociskając do jej dna
 • ułożyć pas sznuru FILTENE o średnicy o 2-3 mm wiekszej niż szerokość szczeliny;
 • wolne przestrzenie wypełnić BETONSEAL MS 2.0, i całość przykryć uprzednio przygotowanym, zaimpregnowanym pasem NYCON F;
 • na swieżo aplikować BETONGUAINA.S .

Wskazane jest  zabezpieczyć spoinę dylatacyjną,  metalowym kołnierzem ochronnym, przymocowanym na BETONSEAL MS 2.0 po zastosowaniu warstwy gruntującej BETONSEAL PRIMER na przeznaczonej do klejenia powierzchni kołnierza.

 

Zastosowanie produktu

Powierzchnie pionowe

do hydroizolacji pionowych wykonaj następujące czynności:

 • w narożnikach, połaczeniach podłoga-ściana, nałożyć uszczelniacz BETONSEAL MS 2.0, a następnie wygładzić za pomocą zaokrąglonej kielni
 • pociąć paski z włókniny wzmacniającej NYCON F o szer. 20cm,
 • przy pomocy płaskiego pędzla, wałka lub kielni nałożyć w narożniku BETONGUAINA.S nie czekając na utwardzenie uszczelniacza BETONSEAL MS 2.0, w/g zasady “mokre na mokre” pokryć powierzchnię poziomą i pionową o szer. ok.10cm każdą.
 • na tak przygotowany narożnik ułożyć pasek włókniny złożony w połowie tak aby po 10 cm zachodziła na każdy bok - ważne aby włóknina na całej powierzchni została zatopiona w masie uszczelniającej  BETONGUAINA.S – jeżeli wystąpi taka potrzeba to po ok. 60 minutach (przy 20°C), czynność można powtórzyć z drugim paskiem wzmacniającym;
 • w przypadkach progów, ostrych kątów, wypukłości stosować podwójną warstwę włókniny NYCON F,
 • następnie przejść do nałożenia BETONGUAINA.S na powierzchniach płaskich z zatopionym w masie wzmocnieniem NYCON 100 lub NYCON 200 . Ważne, aby każda nowo wykonywana wastwa, zachodziła na porzednią, tworząc zakład o szer. 5-7cm.

 

Elementy wystające

Dotyczy wystających elementów konstrukcyjnych i ich izolacji:

 • wyciąć pas 20 cm szerokości włókniny wzmacniającej NYCON F;
 • wokół elementu wykonać wyoblenie uszczelniaczem BETONSEAL MS 2.0, następnie za pomocą pędzla nałożyć  “mokre na mokre” BETONGUAINA.S
 • w miejscu tym ułóżyć podwójną warstwę włókniny NYCON F i pokryć BETONGUAINA.S
 • drugą warstwę NYCON F nałóżyć po 1 godz.  (przy 20°C)
 • następnie przejść do nałożenia  BETONGUAINA.S na powierzchniach płaskich z zatopionym wzmocnieniem NYCON 100 lub NYCON 200.

 

Powierzchnie płaskie o nachyleniu mniejszym niż 5%

W przypadku powierzchni płaskich postępować w następujący sposób:

 

 • odciąć z rolki odcinki NYCON 100 o dlugości max. 10 metrów,
 • wylać BETONGUAINA.S (A+B) na powierzchnie aplikacji i rozprowadzić pacą metalową ilość ok. 1,5 kg/m2, po czym nałożyć NYCON 100 na rozprowadzonej BETONGUAINA.S
 • zawsze przy użyciu pacy metalowej dociskać NYCON 100 na całej powierzchni, aż do momentu gdy masa hydroizolacyjna zacznie przesączać sie przez zbrojenie (od podłoża w górę);
 • pozostałą ilość BETONGUAINA.S (A + B) wylać na włókninę NYCON 100 i całkowicie ją pokryć.

 

Możliwe przyczyny powstawania pęcherzyków na powierzchni podczas schnięcia:

 

a) ilość produktu zastosowana na podłożu jest niewystarczająca, aby w pełni nasycić zbrojenia od dołu do góry;

b) podłoże nie jest wystarczająco gładkie i pokryte małymi porami.

 

 

Gwarancję wodoodporności wykonanej powłoki zapewnia grubość powłoki, przedstawiona w tabeli:

 

 

Minimum

Maksimum

zużycie (A+B) [kg / m2]

2,2

2,8

grubość warstwy [mm]

1,2

1,5

 

Minimalny czas utwardzania, możliwość wykończenia powierzchni:

 

 • 24 godziny w lecie, temp. powyżej +20° C;

 

 • 5 dni w okresie jesienno-wiosennym, ponad 0°C.

 

 

Maksymalny czas do układania ewentualnego wykończenie: bez limitu

 

Łączenie warstw

 

W celu wykonania szczelnego połączenia pasów włókniny wzmacniajacej, należy stosować zakłady między arkuszami szerokości 3 ¸ 5cm.

 

 

Wykonywanie hydroizolacji w kilku etapach.

Łączenie wyschniętej i świeżej warstwy hydroizolacji.

Za świeżą warstwę BETONGUAINA.S (wykonaną w jednym dniu roboczym) uważa się warstwę zaaplikowaną na powierzchni maksymalnie 4 godziny wcześniej. Po tym okresie, aby zagwarantować prawidłowa przyczepność nowej warstwy, należy nałożyć grunt FONDO C60 w ilosci 70-80 g/m2 na łączonej powierzchni, na 5 do 20 minut przed aplikacją BETONGUAINA.S

Kiedy hydroizolacja  ma być nakładana na dużych powierzchniach lub mocno obciążonych konstrukcjach (np. ogrodów dachowych lub parkingów), konieczne jest zapewnienie dodatkowej warstwy. Następną warstwę BETONGUAINA.S z włókniną należy wykonać 24 h po pierwszej warstwie.

 

Wykończenie nawierzchni

Powierzchnia wykonana z hydroizolacji  BETONGUAINA.S może być wykończona na różne sposoby w zależności od projektu.

 

Małe natężenie ruchu pieszego- efekt wizualny.

Przy małym natężeniu ruchu pieszego stosuje się na suchej warstwie BETONGUAINA.S (24 - 36 godzin po nałożeniu ostatniej warstwy), dwie warstwy NORDCOLOR za pomocą wałka lub pacy, wydajność 0,5 kg/m2.Aby uzyskać bardziej trwałe i estetyczne, kompletne kolorowe wykończenie, na suchą warstwą BETONGUAINA.S, nałozyć wałkiem cienką warstwę komponentu A BETONGUAINA.S (0,2 l/m2) i jak tylko film stanie się przejrzysty, nałóżyć dwie warstwy TIPEWALL w odstępie 4 - 6 godzin (0.25 kg / m2). Zarówno NORDCOLOR i TIPEWALL można dodatkowo uzupełnić posypując specjalnymi kolorowymi płatkami. W tym przypadku zastosować dalsze wykończenie warstwy TIPEWALL TRASPARENTE.

Obciążenie ruchem pieszym i samochodowym

Wykonać BRIGHT STONE - powłokę kwarcową o wysokiej odporności na ścieranie i zarysowania, samooczyszcząca i antypoślizgowa. BRIGHT STONE to idealne wykończenie dla systemów hydroizolacyjnych BETONGUAINA.S, zapewniające wysoką wytrzymałość nawierzchni na równi z płytkami, przy grubości warstwy do 3mm.

Klejenia płytek

Na BETONGUAINA.S do przyklejania płytek używać kleju klasy S2 np. Beton-H1 (zużycie 2,5 - 4,0 kg/m2).Płytki muszą być układane z szeroką fugą. Przy ukladaniu listwy wykończeniowej (np. płytek cokołowych) konieczne jest pozostawienie przestrzeni min 5 mm między płytkami a listwą wykończeniową. Do uszczelniania spoin w podłodze (w razie potrzeby) oraz spoin pomiędzy podłogą a listwą wykończeniową stosować BETONSEAL MS 2.0.

BETONGUAINA®.S

Hydroizolacja do tarasów i balkonów - Klasyfikowana CE – ETA Nr 006/0109

Zużycie

w zależności od rodzaju użytego zbrojenia
z NYCON 100: 2,1 kg/m2
z NYCON 200: 2,8 kg/m2

BETONGUAINA®.S

Hydroizolacja do tarasów i balkonów - Klasyfikowana CE – ETA Nr 006/0109

Specyfikacja techniczna

Gęstość (A+B), PN-EN ISO 1657

 

g/ml

1,45±0,05

Lepkość (A), PN-EN 1781

 

Pa×s

11,3 (a 3 rpm)

Lepkość (A), PN-EN 1781

 

Pa×s

0,46 (a 128 rpm)

PH (A), UNI 8311

 

---

7,2

Powierzchniowy czas schnięcia w temp. 23°C, UNI 9598

(podwojenie lepkości mieszanki składników A+B)

 

godz.

8 ± 2

Czas otwarty w temp. 23°C

 

min

10

Minimalna temperatura aplikacji (powietrza/podłoża)

 

°C

+0,5

Czas tworzenia naskórka powierzchni w temp. 23°C, (*)

 

Godziny

6 ± 2

Czas dojrzewania w temp. 23°C

 

godz.

24 ± 6

Szczelność na wode; EOTA TR003

(ciśnienie hydrostatyczne:1000 mm, czas 24 ore)

 

___

wynik pozytywny

Przepuszczalność dla pary wodnej, DIN 52615

 

m

6500 ± 1500

Odrywanie od betonu,

UNI EN 28510

180°

N

>40

Odrywanie od ceramiki,

UNI EN 28510

180°

N

>95

Elastyczność na zimno,

UNI 8202-15

 

°C

-25

Obciążenie maksymalne przy rozciaganiu (23°C), ISO 527

NYCON  100

MPa

8,3 ± 1,0

Obciążenie maksymalne przy rozciaganiu (23°C), ISO 527

NYCON 200

MPa

15 ± 1,0

Wydłużenie przy rozciaganiu, (23°C) ISO 527

NYCON 100

%

68 ± 5

Wydłużenie przy rozciaganiu, (23°C) ISO 527

NYCON 200

%

55 ± 5

Reakcja na ogień wg  klasyfikacji EURO , UNI EN 13501-1

 

---

E

Stosunek A : B

 

---

2 : 1

Uwaga: metody badań są zgodne z normą określoną w tabeli.

(*) – metdy badań wg norm wewnetrznych.

 

Specyfikacja techniczna Systemu BETONGUAINA. S wzmacnionego NYCON 200

Zdolność do pękania “crack-bridging” w  temp.–20°C, EOTA TR-

013

mm

2,5

Zdolność do pękania “crack-bridging” w temp. –30°C, EOTA TR-

013

mm

1,5

Odporność na zrywnie siła wiatru, EOTA TR 004

 

kPa

>50

Odporność na ścinanie dynamiczne, EOTA TR 006

 

---

I3

Odporność na ścinanie statyczne, EOTA TR 007

 

---

L3

Odporność na zmęczenie materiału, EOTA TR 008

 

---

pozytywny

Odporność na niską temperaturę:

ścinanie dynamiczne  od -30°C, EOTA TR 006

 

---

I3

Odporność na  wysoką temperaturę:

ścinanie statyczne a 80°C, EOTA TR 007

 

---

L3

Odporność na starzenie pod wpływem ciepła, wg EOTA TR 011 (testy po kondycjonowaniu w temp.70°C przez 200 dni):

ścinanie dynamiczne w temp. -30°C, EOTA TR 006

 

---

I3

Zmęczenie materiału (50 cykli), EOTA TR 008

 

---

pozytywny

Zrywanie przy rozciąganiu, EN ISO 527-3

 

MPa

0,98

Wydłużenie przy zerwaniu, EN ISO 527-3

 

%

64,9

Odporność na promieniowanie UV w obecności wilgotności, wg EOTA TR 010

(testy po traktowaniu promieniami UV przez 2470 godziny):

ścinanie dynamiczne w temp. -10°C, EOTA TR 006

 

---

I3

Zrywanie przy rozciąganiu, EN ISO 527-3

 

MPa

1,48

Wydłużenie przy zerwaniu, EN ISO 527-3

 

%

129,0

Odporność na starzenie pod wpływem wody, wg EOTA TR 012 (testy po kontakcie z woda w temp. 60°C przez 30 dni)

ścinanie statyczne w temp. 80°C   wg. EOTA TR 007

 

---

L3

Siła odklejania (beton), EOTA TR 004

 

kPa

1317

Siła odklejania (membrana na bazie bitumicznej), EOTA TR 004

 

kPa

328

BETONGUAINA®.S

Hydroizolacja do tarasów i balkonów - Klasyfikowana CE – ETA Nr 006/0109

Magazynowanie

24 miesiące w oryginalnym opakowaniu, w zadaszonym i suchym miejscu w temperaturze od +5 ° C do +35 ° C. Produkt jest wrażliwy na zimno.

BETONGUAINA®.S

Hydroizolacja do tarasów i balkonów - Klasyfikowana CE – ETA Nr 006/0109

Normy techniczne

Klasyfikowana CE – ETA Nr 006/0109

BETONGUAINA®.S

Hydroizolacja do tarasów i balkonów - Klasyfikowana CE – ETA Nr 006/0109