FLOOR L-TRA

Dwuskładnikowa przeźroczysta żywica do pokrywania i wchłaniania w warstwę

Opis

FLOOR L-TRA jest to produkt dwuskładnikowy złożony z:

 • składnika A: mieszanki płynnych prepolimerów epoksydowych;
 • składnika B: aminów niezbędnych do procesu kopolimeryzacji.

Wykonanie powłoki o grubości nie przekraczającej 3mm na jeden cykl a następnie siateczkowanie skutkują powstaniem błyszczącej neutralnej powierzchni charakteryzującej się wysoką przeźroczystością i bardzo dużą odpornością na proces żółknienia, nawet przy większych grubościach.

Zastosowanie

FLOOR L-TRA znajduje zastosowanie jako:

 • specjalna warstwa w realizacjach artefaktów złożonych z różnorodnych produktów wtopionych w żywicę, widocznych dzięki transparentności;
 • przeźroczysta warstwa ochronna używana przy wykończeniach podłogowych lub w stosowana na meble.
Opakowanie

Zestaw o wadze 6,85 kg (A+B)

FLOOR L-TRA

Dwuskładnikowa przeźroczysta żywica do pokrywania i wchłaniania w warstwę

Przygotowanie podłoża

Przygotować powierzchnię zgodnie z zasadami sztuki wykonywania podłóg żywicznych: należy bardzo starannie sprawdzić czy powierzchnia jest strukturalnie „zdrowa” i czy jest wykonana z odpowiednich materiałów nadających się do wykonania wybranych cyklów wykończeniowych.

 •  Jastrychy cementowo-piaskowe muszą być odpowiednio wysezonowane (co najmniej 28 dni) i posiadać poziom pozostałej wilgotności poniżej 3% (mierzonej metodą węglikową);  poza tym muszą posiadać wytrzymałość na ściskanie na poziomie co najmniej  170÷180 kg/cm²: w przeciwnym razie, by otrzymać większą wytrzymałość należy głęboko zaimpregnować powierzchnię używając produkt NORPHEN SW SOLID (rozcieńczony zgodnie ze wskazówkami zawartymi w karcie technicznej).  Minimalne zmienne zużycie waha się w przedziale od 50 do 100 gramów produktu na każdy cm grubości powierzchni, którą należy skonsolidować.  
 • Jastrychy gotowe SC1 można pokrywać po upływie 8 dni (w temp. 20°C i  50% wilgotności względnej).
 • Jastrychy gotowe szybkoschnące typu SC 1-R można pokrywać po 48 godzinach (w temp. 20°C i  50% wilgotności względnej).
 • Jastrychy wykonane spoiwem typu SC 1-BASE i piaskiem różnego pochodzenia można pokrywać po 12-15 dniach (w temp. 20°C i  50% wilgotności względnej) kontrolująć wcześniej poziom wilgotności podłoża.
 • Beton przemysłowy z piaskiem kwarcowym można pokryć po uprzednim przeszlifowaniu tarczą diamentową lub po kwaśnym myciu (w następstwie przemyć wodą i wysuszyć powierzchnię) i pod warunkiem, że  poziom wilgotności podłoża nie przekracza 3%.
 • Powierzchnie wypłytkowane należy przeszlifować tarczą diamentową i wykonać wielowarstwowy cykl wypełniający widoczne łączenia i fugi.
 • Powierzchnie wykończone dużymi drewnianymi panelami można pokrywać po wcześniejszym wypełnieniu łączeń stosując produkt NORPHEN PU zbrojony paskiem siatki szklanej o granulacji 160 g/m² (około 5÷7 cm szerokości), rzadko posypanym piaskiem kwarcowym 0,1÷0,6 mm.
Specjalne przygotowanie

Przed zastosowaniem FLOOR L-TRA koniecznie należy przygotować warstwę spodnią złożoną z przedmiotów o zróżnicowanej grubości, jak również zdjęć, obrazków, i innych dzieł artystycznych;

Tak więc:

 • Należy przygotować podłoże wykonując jedną warstwę produktem NORPHEN FONDO SL, rozprowadzanym pacą  z minimalnym zużyciem 0,45 kg/m², - w ten sposób można wyeliminować zróżnicowaną absorpcję podłoża i skonsolidować podłoże;
 • Następnie należy wykonać jedną warstwę produktem NORPHEN 200 lub NORPHEN 200 HCR, jak również NORPHEN LEVEL – w ten sposób otrzymamy kolorowe tło posadzki;
 • W wyjątkowych sytuacjach tło może również zostać przygotowane produktem  NORPHEN W3 COLORATO.
Warunki zastosowania

Temperatury i czasy przydatności do użycia

FLOOR L-TRA posiada ogólnie dobrą reakcyjność w temperaturze wykonywanego podłoża zawartej w przedziale od +18°C do +35°C.

Poniżej temperatury +18°C zmniejsza się prędkość utwardzania i zwiększa ryzyko, że zjawiska karbonatyzacji zmienią wygląd powierzchni zastygniętego produktu.

Powyżej temperatury dei +35°C produkt staje się bardzo płynny lecz czasy przydatności do użycia skracają się i egzotermia rekacji siateczkowania może mieć wpływ na proces żółknienia i utratę transparencji masy żywicznej. 

W temperaturze +23°C  pot-life (czas przydatności do użycia ) produktu o masie 300 gram wynosi około  30÷35 minuty: należy pamiętać o tym, iż przy większych masach i w wyższych temperaturach, produkt przyspiesza proces utwardzania a tym samym skracaja pot-life.

Przygotowanie produktu

Należy wlać do czystego pojemnika roboczego FLOOR L-TRA składnik A, następnie dodać składnik B i dokładnie zamieszać przy pomocy profesjonalnego mieszadła.

Średnicę mieszadła należy odpowiednio dopasować do wielkości pojemnika roboczego po to by zadbać o wydajność i dokładność mieszania całej masy. Prędkość tj. liczba obrotów wiertarki z mieszadłem musi gwarantować iż mieszadło będzie cały czas w całości zanurzone w produkcie i w efekcie ograniczy się jego napowietrzenie.

Mieszać przez około 60 sekund, a następnie przy pomocy odpowiedniego narzędzia (np. kielnia) oczyścić wewnętrzne ścianki (nie skrobać) tak by wspomóc proces mieszania. Następnie mieszać przez kolejne 60 sekund; na zakończenie produkt A+B musi w sposób jednorodny pokryć ściankę pojemnika, tworząc film o jednolitej grubości pozbawiony „oczek”.

Zastosowanie produktu

Rozprowadzić FLOOR L-TRA po powierzchni zużywając co najmniej 2,8 kg/m2 produktu, wspierając się (jeśli zachodzi potrzeba) pacą o krawędzi z regulowanymi ząbkami. Należy zachować szczególną ostrożność aby nie porysować ani nie uszkodzić spodniej dekoracji, przedmiotów które chcemy pokryć.

Jeśli chcemy uzyskać powierzchnię pozbawioną smug, pasów, bruzd nie zaleca się używania stalowych pac z ząbkami. Maksymalna grubość  warstwy w jednym cyklu wykonawczym wynosi 3 mm, i wymaga zużycia 3,2-3,3 kg/m2 produktu.  

Chcąc wykonać powierzchnię o grubości powyżej 3 mm, należy wykonać kolejne warstwy zachowując przerwę co najmniej 24 godzin.

 

Na koniec, aby zapewnić właściwe zastosowanie produktu jak i jego walory estetyczne zaleca się:

 • dokładnie przestrzegać zakresu temperatury podłoża, które pokrywa się żywicą (od +18°C do +35°C);
 • stosować się do zaleceń i procedur przygotowania produktu;
 • przystąpić do nakładania produktu tylko i wyłącznie wtedy gdy temperatura podłoża jest o co najmniej 8°C wyższa od punktu rosy (zobacz tabelę na końcu karty technicznej);
 • uniknąć korzystania ze spalających urządzeń grzewczych z bezpośrednim odprowadzeniem do atmosfery (używać urządzeń elektrycznych) przed, w trakcie i po zakończeniu układania materiału;
 • mieć na uwadze konieczność osuszenia powietrza w przypadku podwyższonego poziomu wilgotności powietrza;
 • unikać kontaktu z wodą aż do momentu całkowitego utwardzenia się podłoża, czyli przez pierwsze 7 dni w temp. 20°C;
 • ograniczyć poddawanie powierzchni bezpośredniemu nasłonecznieniu przed całkowitym utwardzeniem czyli przez pierwsze 7 dni w temp. 20°C, w celu maksymalnej wydajności produktu z punktu widzenia przejrzystości i odporności na żółknięcie.
Czyszczenie narzędzi

Przed zastygnięciem produktu stosować aceton (ACETONE) lub rozpuszczalnik nitro. Po stwardnieniu produkt należy usuwać mechanicznie.

FLOOR L-TRA

Dwuskładnikowa przeźroczysta żywica do pokrywania i wchłaniania w warstwę

Zużycie

Wydajność - Do wykonania powłoki o grubości 1,0 mm potrzeba zastosować około 1,08 kg/m2  produktu.

FLOOR L-TRA

Dwuskładnikowa przeźroczysta żywica do pokrywania i wchłaniania w warstwę

Kolory

FLOOR L-TRA dostarczany jest tylko w wersji przeźroczystej.

Specyfikacja techniczna

DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU

Konsystencja                                                  składnik A, składnik B

 

---

płynna

Gęstość, UNI 8310                                         składnik A

 

g/cm3

1,12±0,03

Gęstość, UNI 8310                                         składnik B

 

g/cm3

1,02±0,03

DANE APLIKACYJNE (w 23 °C – 50 % wilgotności względnej)

 

Gęstość, UNI 8310

 

g/cm3

1,08±0,0

Pot-life, PN EN ISO 9514

 

min

30-35

Gotowośc do użycia

 

godz.

72

Temperatura stosowania

 

Od +18 do +35

Całkowite siateczkowanie

 

dni

>7

Stosunek A:B

 

---

1,74: 1,00

Maksymalna grubość zastosowania (na 1 warstwę)

 

mm

3

WŁAŚCIWOŚCI GOTOWEJ POWŁOKI

Przyczepność do betonu (pull-off test),

ASTM D 4541                                             uszkodzenie del podłoża

 

MPa

>3,5

Odporność na cykle UV i kondensację, ASTM D 4329 168 godzin ekspozycji

 

ΔE

<14

twardość (Shore D) po 7 dniach, ASTM D 2240

 

---

70

Nota: metodologia badań zgodna z oznaczonymi normami obok podanymi

Dane aplikacyjne

Zależność między temperaturą powietrza, wilgotnością względną powietrza i punktem rosy powierzchni

 

Punkt rosy w °C

Temperatura powietrza °C

Wilgotność względna powietrza

 

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

5

-4,1

-2,9

-1,8

-0,9

0,0

0,9

1,8

2,7

3,6

6

-3,2

-2,1

-1,0

-0,1

0,9

1,8

2,8

3,7

4,5

7

-2,4

-1,3

-0,2

0,8

1,8

2,8

3,7

4,6

5,5

8

-1,6

-0,4

0,8

1,8

2,7

3,8

4,7

5,6

6,5

9

-0,8

0,4

1,8

2,7

3,8

4,7

5,7

6,6

7,5

10

0,1

1,3

2,3

3,7

4,7

5,7

6,7

7,6

8,4

11

1,0

2,3

3,5

4,6

5,6

6,7

7,6

8,6

9,4

12

1,9

3,2

4,5

5,6

6,6

7,7

8,6

9,6

10,4

13

2,8

4,2

5,4

6,6

7,6

8,6

9,6

10,6

11,4

14

3,7

5,1

6,4

7,5

8,6

9,9

10,6

11,5

12,4

15

4,7

6,1

7,4

8,5

9,5

10,6

11,5

12,5

13,4

16

5,6

7,0

8,3

9,5

10,5

11,6

12,5

13,5

14,4

17

6,5

7,9

9,2

10,4

11,5

12,5

13,5

14,5

15,3

18

7,4

8,8

10,2

11,4

12,4

13,5

14,5

15,4

16,3

19

8,3

9,7

11,1

12,3

13,4

14,5

15,5

16,4

17,3

20

9,3

10,7

12,0

13,3

14,4

15,4

16,4

17,4

18,3

21

10,2

11,6

12,9

14,2

15,3

16,4

17,4

18,4

19,3

22

11,1

12,5

13,8

15,2

16,3

17,4

18,4

19,4

20,3

23

12,0

13,5

14,8

16,1

17,2

18,4

19,4

20,3

21,3

24

12,9

14,4

15,7

17,0

18,2

19,3

20,3

21,3

22,3

25

13,8

15,3

16,7

17,9

19,1

20,3

21,3

22,3

23,2

26

14,8

16,2

17,6

18,8

20,1

21,2

22,3

23,3

24,2

27

15,7

17,2

18,6

19,8

21,1

22,2

23,2

24,3

25,2

28

16,6

18,1

19,5

20,8

22,0

23,2

24,2

25,2

26,2

29

17,5

19,1

20,5

21,7

22,9

24,1

25,2

26,2

27,2

30

18,4

20,0

21,4

22,7

23,9

25,1

26,2

27,2

28,2

FLOOR L-TRA

Dwuskładnikowa przeźroczysta żywica do pokrywania i wchłaniania w warstwę

Ostrzeżenia i specjalne zalecenia
 • W przypadku wystąpienia wad powierzchniowych z powodu nieprzestrzegania warunków przygotowania i użytkowania produktu:
 1. odkurzyć powierzchnię;
 2. zastosować szlifierko-polerkę przemysłową z białym krążkiem “Scotch-Brite 3M”;
 3. czystą szmatkę zwilżyć acetonem i nałożyć go na krążek zamontowany na szlifierko-polerce;
 4. nacierać powierzchnię aż do momentu gdy tor pracy szlifierko-polerki będzie mokry od acetonu;
 5. jeśli szmatka byłaby słabo zwilżona acetonem lub “zapchałaby się” pozostałościami z podłogi, należy dokładnie opłukać i namoczyć szmatkę acetonem (należy zaopatrzyć się w gumowe rękawiczki odporne na rozpuszczalniki);
 6. delikatnie “polerować” powierzchnię przy pomocy szlifierko-polerki elektrycznej i białego dysku „Scotch-Brite 3M” tak by nie porysować i powierzchni. W ten sposób tworzy się micro szorstka powierzchnia, która zwiększa przyczepność wosku; 
 7. odkurzyć powierzchnię, tak by pozbyć się najmniejszej ilości brudu i kurzu;
 8. wykonać dwie warstwy produktem NORDPOWDER CERA LUCIDA (zużycie: 25-30 g/m2 na warstwę) używając stosownego narzędzia do rozprowadzania i wcierania w podłogę (spandicera).

 

 • W przypadku zastosowania produktu na dekoracyjnych płytkach metalowych (pozłacanych, posrebrzanych itd) lub na farbach dekoracyjnych z metalicznymi pigmentami niezbędne jest przeprowadzenie wstępnego testu kompatybilności materiałów, gdyż mogą wspomagać  utlenianienie / korozję, a to z kolei może mieć  wpływ na końcową estetykę.
 • Jeżeli produkt jest stosowany na podłożach o niskiej przewodności cieplnej, takie jak drewno, tworzywa sztuczne, pianki, itp.., konieczne jest osiągnięcie warunkowej temperatury podłoża jak i miejsca pracy tj. 25-26 °C.
 • Maksymalny czas, który może upłynąć między wykonywaniem kolejnych części tej samej warstwy wynosi 5 minut, po tym czasie wszelkie dodatki i wykończenia mogą stać się widoczne.
 • Wymieszać składniki A i B w ściśle określonych proporcjach podanych na etykiecie: w przypadku użycia tylko części produktu, należy dokładnie zważyć składniki i zmieszać je zgodnie z informacjami zawartymi  pod pozycją "Proporcje mieszania."
 • Nie stosować na:

- parkiecie;

- linoleum;

- gumie:

- powierzchniach z poważnymi problemami dylatacji i łączeń.

 • Zapoznać się z kartą bezpieczeństwa.
Magazynowanie

24 miesiące w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowania ,w suchym miejscu w temperaturze +15°C do +30°C.

Produkt wrażliwy na zimno.

FLOOR L-TRA

Dwuskładnikowa przeźroczysta żywica do pokrywania i wchłaniania w warstwę

Rozwiązania